O. S. Maieru R.A.

Ocolul Silvic Maieru funcţionează în subordinea Consiliului Local al comunei Maieru şi exercită atribuţii de serviciu public cu specific silvic, în conformitate cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare, fiind organizat ca regie publică locală.

Ocolul Silvic Maieru are ca scop gospodărirea unitară şi durabilă, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale Normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietatea comunei Maieru, în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunataţirea condiţiilor de mediu şi la valorificarea superioară a materialului lemnos rezultat, precum şi alte produse şi servicii specifice.

De asemenea Ocolul Silvic Maieru are ca scop gospodărirea păşunilor împădurite şi a păşunilor alpine aflate în proprietatea Consiliului Local al Com. Maieru şi situate în raza de activitate a ocolului (Munţii Rodnei), în conformitate cu normele de gospodărire a pajiştilor elaborate de autoritatea publică.

Ocolul Silvic poate gospodări, pe baza principiilor enunţate la aliniatul 1 şi suprafeţe de fond forestier proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ teritoriale ale altor localităţi sau instituţii, pe bază de contract cu Ocolul Silvic în condiţii de eficienţă economică.

Ocolul Silvic Maieru are ca obiect de activitate:

- aplicarea strategiei naţionale şi locale în domeniul silviculturii pentru pădurile pe care le deţine comuna Maieru, sau pe care le primeşte în administrare pe bază de contract şi actionează pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier şi pentru gospodărirea fondurilor de vînătoare şi pescuit (dobândite conform Legii), pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier şi a altor activităţi comerciale potrivit prevederilor legale în vigoare, în condiţii de eficienţă economică, exercitînd 'atribuţii de serviciu public cu specific silvic.

Produsele specifice fondului forestier precum şi celelalte bunuri care se recoltează din acesta, se prelucrează şi se valorifică, sunt:

1- produsele lemnoase principale,secundare ,accidentale şi de igiena ale padurii, precum şi cele obţinute prin prelucrarea acestora.

2- alte produse lemnoase: arbori şi arbuşti ornamentali,puieţi forestieri, răchită si impletituri din răchită, diferite bunuri produse din lemn.

3- produse nelemnoase specifice din fondul forestier cum sunt: vânatul din crescătorii şi din cuprinsul fondurilor de vânatoare pe care le gestionează, peştele din apele de munte, din păstrăvării, bălţi şi iazuri din fondul forestier, fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile din flora spontană, plantele medicinale şi aromatice, răşină şi altele similare.

4- comerţul cu lemn şi alte produse lemnoase, participă la licitaţii pentru masa lemnoasă a altor unitaţi, desfăşoară alte activităţi comerciale în condiţii de eficienţă economică.

5- desfăşoară activităţi de turism montan.

6- fixează şi amenajează terenuri în vederea constituirii de pepiniere pentru puieţi forestieri şi arbuşti ornamentali.


Ocolul Silvic are următoarele atribuţii:

 

 - asigură integritatea fondului forestier pe care îl are în administrare şi gospodarirea durabilă a pădurilor din cuprinsul acestuia, urmărind sporirea continuă a calitătii şi functionalitătii acestuia.

- organizează şi execută paza fondului forestier pe care îl administrează, impotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor,degrădărilor, păşunatului, braconajului si altor acte păgubitoare, precum şi masurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurînd în acest sens dotarea tehnică necesară.

- organizează şi execută în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate,lucrarile de regenerare si reconstrucţie ecologică a pădurilor, precum şi cele de ingrijire a arboretelor tinere şi de intreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor.

- asigură realizarea şi urmărirea, prin sistem informaţional adecvat, a compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate.

- urmareşte protejarea terenurilor din fondul forestier impotriva eroziunii şi a altor forme de degradare şi urmareşte execuţia lucrarilor de corectare a torenţilor din fondul forestier.

- asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizînd acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor:

- amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează a se recolta anual, din pădurile pe care le administrează, destinată agenţilor economici şi populaţiei, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilită prin amenajamente silvice.

- exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le adminisrează, pentru prevenirea prejudicierii seminţişurilor şi arborilor pe picior, degradării solului, declasării lemnului, precum şi pentru prevenirea altor fapte asemaănătoare şi ia măsuri pe baza legislaţiei in vigoare, sancţionând abaterile constatate.

- controlează provenienţa materialelor lemnoase şi a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulaţiei acestora şi urmareşte sancţionarea neregulilor constatate, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- asigură valorificarea în condiţii de eficienţă economică, a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din pădurile pe care le administrează, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

- execută în regie proprie sau prin agenţi economici specializaţi lucrari de exploatare şi prelucrare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează, în condiţiile legii, în scopul gospodaririi raţionale a padurilor şi valorificării superioare a lemnului, asigurării regenerării la timp a arboretelor şi evitării declasării lemnului.

- propune realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării bazinelor forestiere pentru exploatarea masei lemnoase şi pentru o mai bună gospodarire a pădurilor, a vînatului şi turismului, în condiţiile legii.

- execută lucrari de intreţinere şi reparaţii ale drumurilor pe care le administrează, in regie proprie sau prin agenţi economici specializaţi.

- gospodareşte fondurile de vânatoare şi cele de pescuit din apele de munte, pe care le-a dobîndit potrivit legii.

- administrează şi gospodareşte arii protejate în condiţiile legii.

- prelucrează şi valorifică în condiţii de eficienţă economică, produsele nelemnoase specifice fondului forestier, fructe de pădure, ciuperci comestibile din flora spontană, plante medicinale , tehnice, aromatice şi altele asemenea.

- prestează la cerere contra cost , servicii de specialitate în pădurile proprietate privată(persoane fizice) sau aparţinînd altor unităţi administrativ teritoriale, precum şi pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cum sunt: lucrări de marcare a arborilor care se pot recolta, inventarierea masei lemnoase, impăduriri combaterea daunătorilor, etc.

- asigură, potrivit legii paza pădurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor sau asociaţilor de proprietari legal constituite, contra cost, pe baza de contracte.

- prestează contra cost ; servicii, lucrări şi transporturi pentru terţi, potrivit obiectivului de activitate.

- realizează intreaga gama de operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier, potrivit legii. 

- stabileşte relaţii în domeniul său de activitate cu regii autonome, societăţi comerciale,precum şi cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine, pentru realizare în comun de activităţi productive şi de comercializare, pe baze contractuale în condiţiile economiei de piaţă, potrivit legii.

- prestează servicii de cazare şi masă pentru cetaţeni români şi străini implicaţi în activitaţi aferente obiectului său de activitate, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune.

- propune Consiliului Local politica de credite şi a altor surse de finanţare de programare şi executare a activitaţii economico- financiare, intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărirea şi analiza execuţiei acestuia şi propune stabilirea destinaţiei profitului, potrivit legii.

- stabileşte măsurile necesare în vederea obţinerii de profit.

- urmăreşte aplicarea în domeniul silviculturii a rezultatelor cercetarilor ştinţifice, în scopul modernizării şi perfecţionării gospodăririi pădurilor.

- propune contractarea unor lucrări de cadastru forestier cu instituţiile specializate în domeniu.

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege, referitoare la gospodarirea fondului forestier,a fondurilor de vânatoare şi a celor de pescuit.

- desfaşoară activităţi cu lemn alte produse lemnoase şi nelemnoase, participă la licitaţii pentru masa lemnoasă ale altor unitaţi, desfaşoară alte activităţi comerciale în conditii de eficienţă economică.

- aprobă cererile de lemn de foc şi de lucru, pentru nevoile populatiei, în limitele stabilite de consiliului local, aprobarea făcându-se cu viza primăriei.

- asigură in condiţiile legii aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţii proprii prin agenţi economici din ţară şi străinatate.

- urmăreşte efectuarea lucrărilor contractate, participă la recepţia lor şi ţine evidenţa mijloacelor fixe rezultate în urma acestor lucrări.

 

Structura de organizare


Ocolul Silvic Maieru este organizat ca structură proprie, în condiţii similare ocoalelor silvice din cadrul direcţiilor silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor şi funcţionează prin:

  • centrala ocolului silvic condusă de un inginer silvic- şef de ocol.

  • 2 districte silvice + 1 brigadă silvică, în teritoriu, conduse de personalul silvic cu studii post liceale sau studii medii de specialitate cu îndeplinirea condiţiilor de vechime.

Acestea vor fi:

- Districtul I Anieş - 4 cantoane

- Districtul II Rotunda - 4 cantoane

- Brigada III Diaca - 2 cantoane

Cele 2 districte şi brigada silvică se vor organiza pentru suprafaţa de 9191 ha pădure aflată în proprietatea comunei Maieru, urmând să primească şi atribuţii pentru paza şi administrarea păşunilor din zona lor de activitate.

 

Personalul Ocolului Silvic Maieru R.A.

 

ing. Neamţ Gavrilă - şef ocol

Croitoru Lucreţia - contabil şef

ing. Ureche Damaschin - inginer silvic

ing. Ureche Ioan Adrian - inginer silvic

tehn. Ureche Vasile - tehnician silvic

tehn. Ursa Dorina - tehnician silvic

tehn. Bazga Mihai Emil - casier

Bazga Magdalena - secretară

tehn. Negruşer Viluţ - şef district

tehn. Vasilica Alexandru - pădurar

Varvari Iacob I - pădurar

tehn. Bârta Ioan - pădurar

tehn. Varvari Iacob II - pădurar

ing. Sidor Dorel - şef district

ing. Partene Victor - pădurar

ing. Ureche Ioan - pădurar

tehn. Sângeorzan Lazăr - pădurar

Tomoioagă Gavrilă - pădurar

sing. Vârtic Silviu - brigadier silvic

ing. Jucan Iopnuţ - pădurar

Moroşan Iftemie - pădurar

Vranau Ionel Cristian - şofer