Hotararile Consiliului Local Maieru

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Maieru

 • Hotararea Nr. 90 din 27.12.2023
 • Hotararea Nr. 85 din 28.11.2023
 • Hotararea Nr. 84 din 28.11.2023
 • Hotararea Nr. 83 din 28.11.2023
 • Hotararea Nr. 82 din 16.11.2023
 • Hotararea Nr. 81 din 16.11.2023
 • Hotararea Nr. 80 din 16.11.2023
 • Hotararea Nr. 79 din 16.11.2023
 • Hotararea Nr. 78 din 16.11.2023
 • Hotararea Nr. 77 din 26.10.2023
 • Hotararea Nr. 76 din 26.10.2023
 • Hotararea Nr. 75 din 26.10.2023
 • Hotararea Nr. 74 din 26.10.2023
 • Hotararea Nr. 73 din 26.10.2023
 • Hotararea Nr. 72 din 21.09.2023
 • Hotararea Nr. 71 din 21.09.2023
 • Hotararea Nr. 70 din 21.09.2023
 • Hotararea Nr. 69 din 21.09.2023
 • Hotararea Nr. 68 din 21.09.2023
 • Hotararea Nr. 67 din 31.08.2023
 • Hotararea Nr. 66 din 31.08.2023
 • Hotararea Nr. 65 din 31.08.2023
 • Hotararea Nr. 64 din 17.08.2023
 • Hotararea Nr. 63 din 17.08.2023
 • Hotararea Nr. 62 din 17.08.2023
 • Hotararea Nr. 61 din 17.08.2023
 • Hotararea Nr. 60 din 17.08.2023
 • Hotararea Nr. 59 din 17.08.2023
 • Hotararea Nr. 58 din 17.08.2023
 • Hotararea Nr. 57 din 17.08.2023
 • Hotararea Nr. 56 din 12.07.2023

  Hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor tenico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modemizare si dotare camin cultural in comuna Maieru, sat Maieru, judetul Bistrita-Nasaud".

 • Hotararea Nr. 55 din 07.07.2023

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pomire la licitatie sau negociere pentru masa lemnoasa pe picior, productia anului 2023.

 • Hotararea Nr. 54 din 28.06.2023

  Hotarare privind insusirea documentatiei necesara primei inscrieri in sistemulintegrat de cadastru si carte funciara a unor imobile.

 • Hotararea Nr. 53 din 28.06.2023

  Hotarare privind aprobarea solicitiirii de prelungire a scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 48/21.03.2018 pentru implementarea proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Maieru, sat Maieru, judetul Bistrita-Nasaud". 

 • Hotararea Nr. 52 din 28.06.2023

  Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sai lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social din comuna Maieru pentru anul 2023.

 • Hotararea Nr. 51 din 28.06.2023

  Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 48/08.06.2023 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a casutei de lemn din parcul de pe str. Principala, comuna Maieru, jud. Bistrita-Nasaud.

 • Hotararea Nr. 50 din 28.06.2023

  Hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico­economici faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul "Realizare piste pentru biciclete in Comuna Maieru, jud. Bistrita-Nasaud".

 • Hotararea Nr. 49 din 08.06.2023

  Hotarare privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara Pentru Gestionarea Integrata A Deseurilor Municipale In Judetul Bistrita-Nasaud.

 • Hotararea Nr. 48 din 08.06.2023

  Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a casutei de lemn din parcul de pe str. Principala, comuna Maieru, jud. Bistrita-Nasaud.

 • Hotararea Nr. 47 din 08.06.2023

  Hotarare privind declararea de uz si interes public local a unor imobile - categorie de folosinta drumuri 

 • Hotararea Nr. 46 din 06.06.2023

  Hotarare privind modificarea Anexelor nr. 1 si 2 ale Hotiiriirii nr. 11 din 09.03.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare, reabilitare si modemizare drumuri afectate in urma calamitatilor din comuna Maieru, judetul Bistrita-Niisiiud", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentiind categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

 • Hotararea Nr. 45 din 06.06.2023

  Hotarare privind aprobarea preµrrilor de pornire la licitatie sau negociere pentru masa lemnoasa pe picior, productia anului 2023.

 • Hotararea Nr. 44 din 06.06.2023

  Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de concesiune de pajisti nr. 2162 din 06.05.2021 incheiat intre comuna Maieru si Societatea Cooperativa Agricola Grup de Producatori si Crescatori de Ovine si Bovine Izvor Deci Maieru.

 • Hotararea Nr. 43 din 06.06.2023

  Hotarare privind aprobarea inaintarii unei cereri, catre Consiliul Judetean Bistrita-­Nasaud, de trecere din domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud in domeniul public al comunei Maieru, a bunurilor aferente infrastructurii punctelor de colectare a deseurilor realizate pe terenurile proprietate publica a comunei Maieru, in cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al deleurilor solide in judeful Bistrifa-Nasaud".

 • Hotararea Nr. 42 din 06.06.2023

  Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Judetul Bistrita-Nasaud si unitatile administrativ - teritoriale din judet in vederea implementarii proiectului ,,Realizarea, implementarea, utilizarea si administrarea sistemelor informatice de inalta performanta, la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, dezvoltate si gazduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest".

 • Hotararea Nr. 41 din 06.06.2023

  Hotarare privind aprobarea angajamentului Comunei Maieru pentru amplasarea unei statii de incarcare in comuna Maieru, necesara apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, finantat din PNRR, componenta C15:Educatie, Reforma 6.

 • Hotararea Nr. 40 din 06.06.2023

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Maieru.

 • Hotararea Nr. 39 din 11.05.2023

  Hotarare privind aprobarea Planului de management al Ocolului Silvie Maieru RA pentru anul 2023.

 • Hotararea Nr. 38 din 11.05.2023

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pomire la licitatie sau negociere pentru masa lemnoasa pe picior, productia anului 2023.

 • Hotararea Nr. 37 din 11.05.2023

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru agentii economici sau vanzare directa catre persoanele fizice pentru lemnul de lucru din depozit.

 • Hotararea Nr. 36 din 11.05.2023

  Hotarare privind imputemicirea si mandatarea inspectori!or din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute inRegulamentul de organizare si funtionare a serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud si in legislatia aplicabila in vigoare.

 • Hotararea Nr. 35 din 11.05.2023

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funtionare a  serviciului public de salubrizare, respectiv activitatile de colectare, transport, stocare temporara, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deseurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere, managementul Statiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare si Managementul si Operarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu din judetul Bistrita-Nasaud, forma consolidata.

 • Hotararea Nr. 34 din 11.05.2023

  Hotarare privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud.

 • Hotararea Nr.33 din 27.04.2023

  Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 26/11.04.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maieru, care se aplica incepand cu data de 01 aprilie 2023.

 • Hotararea Nr. 31 din 11.04.2023

  Hotarare pentru aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de apa si canalizare menajera in comuna Maieru, Judetul Bistrita-Nasaud" 

 • Hotararea Nr. 30 din 11.04.2023

  Hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Maieru din judetul Bistrita-Nasaud in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 pentru selectia Asociatiei ,,Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita-Nasaud" in cadrul P.N.D.R. 2023-2027.

 • Hotararea Nr. 29 din 11.04.2023

  Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot - Construire ,,Sala de educatie fizica scolara" str.Principala nr.201 si 203, sat Maieru, comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud".

 • Hotararea Nr. 28 din 11.04.2023

  Hotarare privind aprobarea actului aditional la Contractul de lucrari nr. 1243/27.03.2019 avand ca obiect investitia "Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Maieru, sat Maieru, judetul Bistrita-Nasaud".

 • Hotararea Nr. 27 din 11.04.2023

  Hotarare privind aprobarea actului aditional la Contractul de lucrari nr. 2106 din 29.05.2019 avand ca obiect investitia "Construire gradinita cu program normal in localitatea Maieru, comuna Maieru, judejul Bistrita-Nasaud".

 • Hotararea Nr. 26 din 11.04.2023

  Hotarare privind stabilirea salariilor de bazii pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maieru, care se aplica incepand cu data de 01 aprilie 2023.

 • Hotararea Nr. 25 din 11.04.2023

  Hotarare privind aprobarea contractarii de servicii juridice de consultanta, de asistentii si/sau de reprezentare specializatii a Unitatii Administrativ-Teritoriale Maieru in vederea recuperarii compensatiilor in confomiitate cu prevederile art. 97 alin. (1) lit. b din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic 

 • Hotararea Nr. 24 din 11.04.2023

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie catre persoanele fizice pentru lemn de lucru pe specii si sortimente, din depozit.

 • Hotararea Nr. 23 din 11.04.2023

  Hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie catre persoanele fizice pentru lemn de lucru pe specii ????i sortimente, din depozit.

 • Hotararea Nr. 23 din 11.04.2023

  Hotarare privind aprobarea indieatorilor de performanta ai Consiliului de administratie si a Sefului Ocolului Silvie Maieru RA pentru anul 2023.

 • Hotararea Nr. 22 din 11.04.2023

  Hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta realizati la nivelul anului 2022 de catre Consiliul de administratie si de catre  Seful de ocol al Ocolului Silvie Maieru R.A, cat §i aprobarea fi§ei de evaluare a performantei profesionale/managerialepentru §eful Ocolului Silvie Maieru R.A. 

 • Hotararea Nr. 21 din 11.04.2023

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli $i a indicatorilor economico financiari ai Ocolului Silvie Maieru RA pentru anul 2023.

 • Hotararea Nr. 20 din 23.03.2023

  Hotarare privind aprobarea participilrii la Prograrnul finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta din Componenta C15 Educatie precum si aprobarea proiectului "Dezvoltarea serviciilor de educatie timpurie complementare in comuna Maieru, Judetul Bistrita-Nasiiud"

 • Hotararea Nr.19 din 23.03.2023

  Hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 376/27.07.2018 pentru implementarea proiectului "Drumuri forestiere in comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud, etapa a II-a" com. Maieru, jud. Bistrita-Nasaud 

 • Hotararea Nr.18 din 23.03.2023

  Hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 48/21.03.2018 pentru implementarea proiectului "Reabilitare, modemizare si dotare camin cultural in comuna Maieru, sat Maieru, judetul Bistrita-Nasaud" 

 • Hotararea Nr.17 din 23.03.2023

  Hotarare privind probarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud si mandatarea reprezentantului legal al comunei Maieru in Adunarea Generalii a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunita

 • Hotararea Nr.16 din 23.03.2023

  Hotarare privind aprobarea prejurilor de pomire la licitajie pentru masa lemnoasa pe picior, producjia anului 2023.

 • Hotararea Nr. 15 din 23.03.2023

  Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de funetii ale Ocolului Silvie Maieru R.A. pe anul 2023 

 • Hotararea Nr.14 din 23.03.2023

  Hotarare privind aprobarea Contului de Executie al Bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvie Maieru R.A pentru anul 2022, cat si aprobarea raportului privind administrarea fondului forestier al cornunei Maieru in anul 2022

 • Hotararea Nr.13 din 23.03.2023

  Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Maieru.

 • Hotărârea Nr. 12 din 09.03.2023
  Hotarare privind aprobarea participarii la Programul finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta din Componenta C15 - Educatie precum si aprobarea proiectului cu denumirea,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor deînvätamânt preuniversitar din comuna Maieru".
 • Hotărârea Nr. 11 din09.03.2023
  Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii, Consolidare, reabilitare si modernizare drumuri afectate în urma calamitâtilor din comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasāud", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 • Hotărârea Nr.10 din 27.02.2023
  Hotarare privind aprobarea încheierii unui protocol între Ministerul Muncii si Solidaritâtii Sociale si UAT Comuna Maieru, judeful Bistrita-Nãsaud, pentru asigurarea colaborárii interinstitutionale in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS - SII MMSS", Cod MySmis 130963.
 • Hotararea Nr. 9 din 30.01.2023
  Hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Devoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale în judetul Bistrita-Nasaud
 • Hotararea Nr. 8 din 30.01.2023
  Hotarare privind aprobarea Memoriului tehnico-economic si a indicatorilor tehnico- economici a proiectului „Recipiente de colectare a deseurilor pentru Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului deManagement Integrat al Deseurilor din Judetul Bistrita-Nasäud" in vederea finantârii prin POIM 2014-2020.
 • Hotararea Nr. 7 din 30.01.2023
  Hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Judetul Bistrita-Nāsāud, municipiul Bistrita, orasele si comunele din judetul Bistrita-Nasaud pentru realizarea proiectului „,Management integrat al deseurilor in judetul Bistrita-Näsaud", la data de 10.04.2008.
 • Hotararea Nr.6 din 30.01.2023
  Hotărâre privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie către persoanele fizice pentru lemn de lucru pe specii si sortimente, din depozit.
 • Hotararea Nr. 5 din 30.01.2023
  Hotărâre privind aprobarea rectificarii indicatorilor de performanța ai Consiliului de administratie si ai Sefului Ocolului Silvic Maieru RA pentru anul 2022
 • Hotararea Nr. 4 din 30.01.2023
  Hotărâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA I F nr. 60din 09.07.2021 pentru proiectul "Construire capela mortuara in satul Anies, comuna Maieru, judetul Bistrita-Năsăud"
 • Hotararea Nr. 3 din 30.01.2023
  Hotărâre privind aprobarea organizàrii retelei scolare de învatâmânt preuniversitar de stat din comuna Maieru pentru anul scolar 2023-2024.
 • Hotărârea Nr. 2 din 30.01.2023
  Hotărâre privind stabilirea salarilor de baza pentru functile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maieru, care se aplica începând cu data de 01 ianuarie 2023.
 • Hotararea Nr.1 din 30.01.2023
  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Maieru pentru anul 2023.